Агенция за право и финанси

obshtestveni_porychki_o_

 

 

 

 

 

Най-късно до 15 април т.г. Правилникът за прилагане на ЗОП трябва да бъде действаща част от новата правна уредба на обществените поръчки. Текстът му вече е публикуван за обществено обсъждане и срокът за предложения по него изтича на 16 март. Двудневното обучение по ЗОП, организирано от Агенция за право и финанси на 23-24 март 2016 г. в гр. София, х-л „Маринела“ (бивш „Кемпински“), ще обхваща не само новия закон, но и доразвитието му в подзаконовите актове за неговото прилагане – ППЗОП и Тарифата за таксите за производствата пред КЗК и ВАС. Програмата на обучението и условията за участие в него можете да видите от http://apf.bg/zop/ .

Ето и някои от по-съществените моменти от доразвитието на новата правна уредба на обществените поръчки в Правилника за прилагане на ЗОП:

Правилата за управлението на процеса на прогнозиране, планиране и определяне на нуждите от обществени поръчки и тяхното групиране се уреждат с редица разпоредби в ППЗОП.

Регламентират се и всички технически въпроси, свързани с организацията на Националния електронен портал на обществените поръчки и неговата най-съществена част – Регистъра на обществените поръчки, чрез правила за вписванията и за достъпа до информацията, вида на документите, които се използват, извършването на корекции при установяване на технически грешки, архивиране на данните и др.

Определят се условията и сроковете за публикуване на информация в профила на купувача с цел предоставяне на .кандидатите и участниците на документациите за обществените поръчки, осигуряване обмен на информация по повод постъпващите запитвания за тези поръчки, обявяване намеренията на възложителите за възлагане на поръчки на ниска стойност, и други.

С ППЗОП се регламентира начинът за възлагане на обособени позиции от обществената поръчка по индивидуалната им стойност, когато възложителят се позовава на правото си да отдели малка част от поръчката и да я възложи отделно, както и механизъм за проверка с цел недопускане на заобикаляне на закона. Определят се и условията, при които клонове на юридически лица могат да участват самостоятелно в процедурите за обществени поръчки.

Правилникът определя задължителното съдържание на заявленията за участие и офертите, включително декларирането на обстоятелства, необходими да се потвърди допустимостта на кандидатите и участниците до процедурите за обществени поръчки в хипотезите на различни по вид търговски субекти.

Посочва срокове, документи и правила, посредством които се осигурява прилагането на предвидената в ЗОП система от допустими мерки за доказване от кандидат или участник на надежност, както и че е отстранил пречките за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка.

Разписва правила за възложителите, кандидатите и участниците относно попълването и подаването на въведения с новия закон на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с който се предоставя информация за личното състояние и съответствието с критериите за подбор на кандидатите и участниците.

Определя нов начин на комплектоване на документите за участие в процедурите с цел да се оптимизира досега действащият ред, като се намалява броят на пликовете и изискванията, които кандидатите и участниците трябва да съблюдават. Предложена е специална уредба за начина на представяне на мострите като елемент от процедурите, тяхното етикетиране, условията за задържането и връщането на мострите им след оценката на офертите.

ППЗОП доразвива законовия регламент на работата на комисиите за провеждане на процедурите за обществени поръчки, чрез определяне на правата и задълженията на председателя на комисията и членовете й; на реда за провеждане на публичните заседания и комуникацията с възложителя; последователността на действията при провеждане на класическа процедура, както и такава с реверсивно действие, при която първо се оценяват офертите ипосле се установява годността само на спечелилия участник;-правилата за определяне поредността за водене на преговори, както и правила, с които се гарантира равнопоставеността на участващите оференти.

Определя задължителната рамка и минималният набор от условия, които трябва да има и които трябва да съдържа договорът за обществена поръчка, като е съобразена необходимостта от определена оперативната свобода на възложителите при определяне на договорните условия.

Разписва съдържанието на досието на обществената поръчка, което има за цел да осигури документална й проследимост чрез т. н. „одитна пътека“.

ППЗСП съдържа регламент на технологията на извършване на контрола, възложен от закона на Агенцията по обществените поръчки – контрол на случаен принцип, контрол върху процедурите на договаряне, котрол върху някои изключения от приложното поле на закона, както и по отношение на изменения в договорите за обществени поръчки.