Агенция за право и финанси

От 1 ноември 2015 г. всички данъчно задължени лица, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, са длъжни да отчитат зареждането по реда на чл. 3,  ал. 2 и ал. 3 от  Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тези разпоредби изискват монтиране на измервателни уреди на резервоарите, издаване на фискални касови бележки и предаване на данни на НАП чрез дистанционна връзка.

Изискването важи, когато зареждането на течни горива за собствени нужди се извършва от стационарни подземни резервоари или от неподвижно прикрепени към земята резервоари за съхранение на горива с вместимост над 1 000 литра. То произтича от новоприетата ал. 12 на чл. 3 от наредбата (бр. 49 от 2015 г. на Държавен вестник). Първоначално беше предвидено прилагането на това изискване да започне от 1 септември 2015 г., но впоследствие крайният срок беше отложен с два месеца.