Агенция за право и финанси

До 24 октомври 2015 г. кандидатите за  разрешение за търсене, проучване  или за концесия за добив на подземни богатства, по чието заявление не е постановен акт, както и кандидатите, на които вече е издадено разрешение, но все още не е сключен договор, трябва да получат писмено уведомление от министъра на енергетиката, че ако в 3-месечен срок не потвърдят интереса си от разрешението, респ. от  сключването на договора, ще загубят правата си, а процедурите им ще бъдат прекратени.

Това произтича от § 29 и § 30 от ЗИД на Закона за подземните богатства, обнародван в бр. 56 от 24.07.2015 г. на Държавен вестник.

Подземни богатства, според закона, са полезните изкопаеми, както и минните отпадъци от добива и първичната им преработка. Това са рудите, индустриалните минерали, въглищата, нефтът и природния газ, но също така и строителните и  скалнооблицовъчните материали. Те са изключителна държавна собственост.

Разрешенията за търсенето и проучването им се издават от министъра на енергетиката след одобрение от МС, а за континенталния шелф и в изключителната икономическа зона, както и за нефт и газ – от самия Министерски съвет. Концесиите за добив се предоставят от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. Договорите се сключват от министъра на енергетиката, оправомощен от МС.

Съгласно чл. 23 от  Закона за подземните богатства разрешения за търсене и проучване и за концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, регистрирани като търговец, които докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности.

Към октомври 2015 г., според справката в регистъра на Министерството на енергетиката, действащите разрешения за търсене и проучване са около 180,  а издадените концесии за добив на подземни богатства са почти  500.