Агенция за право и финанси

Пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел и на клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ в България предвижда Министерският съвет в проекта си за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На 12 февруари 2016 г.  законопроектът беше приет на първо четене от парламента.

Фондациите и сдруженията с нестопанска цел, съгласно законопроекта, ще се регистрират не от окръжните съдилища, каквато е действащата уредба, от Агенцията по вписванията. Процедурата е като тази за търговските дружества. Променя се и Законът за търговския регистър, а наименованието му ще бъде Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще бъде закрит, а функциите му ще се поемат от Агенцията по вписванията. В двумесечен срок от промените в закона цялата информация за ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър, трябва да бъде прехвърлена към Агенцията.

Определен е краен срок – 31.12.2018 г. – до който, по инициатива на ръководните си органи, всички фондации и сдружения с нестопанска цел, и регистрираните за осъществяване на общественополезна дейност, и извършващите дейност в частна полза, трябва да бъдат заявени за пререгистрация в Агенцията по вписванията.

Дотогава заварените към датата на влизането в сила на промяната на закона ЮЛНЦ с нестопанска цел ще запазят правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове, и статута си в частна или в обществена полза.

При пререгистрация си в Агенцията по вписванията ЮЛНЦ ще се вписват с досегашното си наименование.

Пререгистрирацията на фондациите и сдруженията с нестопанска цел ще се извърши по модела, по който от 2006 г. до 2011 г. беше извършена пререгистрация на търговските дружества. Тогава с изрична законова разпоредба беше указано, че търговците и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока, се считат за заличени, дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява, а разпоредителните сделки с имуществото им са нищожни.