Агенция за право и финанси

Проектът на новата Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд при обжалване на процедурите по възлагане на обществените поръчки, предвижда вместо сега действащите пропорционални такси по Тарифата от 2014 г. да бъдат въведени такси, определени в абсолютен размер.

За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията ще се събира такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, както следва:

1.за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. – таксата е 1000 лв.;

2. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. – 3 000 лв.;

3. за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. – 5 000 лв

За касационното производство пред Върховния административен съд ще се събира такса в половин размер на таксата за комисията.