Агенция за право и финанси

 Изтече крайният срок, до който Агенцията по вписванията трябваше да приведе дейността си в съответствие с новите изисквания, въведени в Закона за търговския регистър (ЗТР). Това задължение произтича от § 4 на ЗИД на ТР, обнародван в бр. 54/2015 г. на Държавен вестник, като срокът беше четиримесечен.

Важна за бизнесмените, адвокатите и счетоводителите е промяната, скъсяваща срока за регистрация на нови търговски дружества и на нови еднолични търговци – той вече е еднодневен. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3, предл. първо от ЗТР заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат от длъжностното лице по регистрацията до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението. По силата на чл. 22 от ЗТР в този срок се извършва и вписването. Досега срокът беше тридневен. Занапред тридневният срок по чл. 19, ал. 2 от ЗТР ще се отнася само за заявленията за вписване на промени и по заявленията за обявяване на актове за вече регистрирани търговци.

Разбира се, тези срокове важат тогава, когато са спазени изискванията на закона относно документацията и таксите по регистрацията. В противен случай длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, които се оповестяват на електронната страница на агенцията не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Новост в уредбата е, че когато заявителят е посочил електронна поща, агенцията е длъжна да изпрати тези указания и на електронната му поща. За да не последва отказ за вписване, заявителят  трябва да ги изпълни в определения срок.

Припомняме, че държавната такса за вписване в търговския регистър на ООД е 160 лв., а на ЕТ е 35 лв. По заявлението за запазване на фирма и в двата случая се събира такса в размер на 50 лв.