Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

           със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира семинар по темите:

„ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ОТ 10 МАЙ 2018 Г. 

НОВОСТИТЕ В БАНКОВОТО ПРАВО (М. МАРТ-МАЙ 2018 Г.)”


на 14 и 15 юни 2018 г.

в гр. София, Перформ Бизнес център – площад „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)


Билети можете да закупите от Sabitie.bg от този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg


ЛЕКТОРИ:

проф. д-р КАМЕЛИЯ КАСАБОВА – преподавател по търговско и банково право в ЮФ на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Председател на Помирителната  комисия за платежни спорове и на Помирителната комисия за финансови услуги, определен от Управителя на Българската народна банка.

проф. д-р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ –  преподавател по банково и финансово право в УНСС, член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Председател на Сметната палата  от 2005 до 2014 г.

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА – преподавател по гражданско процесуално право в  Юридическия факултет на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”

 

                                                                      ПРОГРАМА:

                                                            14 юни 2018 г.  (четвъртък)

9,00–9,30 ч.      Регистрация на участниците

9,30–11,00 ч.   лекция:  Промените в Закона за банковата несъстоятелност от 13.03.2018 г.

 • Същност на промените и въпросите за действието им по време;
 • Отменителният иск по чл. 60б (нов) от ЗБН;
 • Промени в ЗБН, отнасящи се до производството по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка: заличените обезпечения, прихващанията, недействителността на прехвърлянето на акции/дялове от длъжник на банката;
 • Новата законова уредба и висящите съдебни дела.

Лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

11,00–11,30 ч.    кафе-пауза

11,30–13,00 ч.   лекция:  Промените в Закона за кредитните институции, в Закона за Българската народна банка и в Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

Дискусия, въпроси и отговори

13,00–14,00 ч.   почивка

14,00–15,30 ч.   лекция:  Новата правна регламентация на платежните услуги и платежните системи:

 • Новият Закон за ПУПС, в сила от 6 март 2018 г.
 • Нова Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУП и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, в сила от 17 април 2018 г.
 • Нова Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, в сила от 8 май 2018 г.

Лектор:  проф. д-р КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

15,30–16,00 ч.    кафе-пауза

16,00–16,45 ч.   лекция:  Доставчици и потребители на платежни услуги:

 • Новите нормативни изисквания към доставчиците, срокове за изпълнението им, последици;
 • Нови видове доставчици на платежни услуги;
 • Разширен обхват на отговорността за неразрешени платежни операции;
 • Права и защита на ползувателите на платежни услуги по новия закон.

Лектор:  проф. д-р КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

16,45–17,30 ч.   лекция:  Практика на Помирителната комисия за платежни спорове.

Лектор:  проф. д-р КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

                                 Дискусия, въпроси и отговори

                 

                                                   15 юни 2018 г.  (петък)

9,30–10,15 ч.   лекция:  Имат ли действие промените в Закона за банковата несъстоятелност спрямо извършените цесии, прихващания, заличаване на обезпечения, прехвърляне на акции и дялове от длъжници на банката и заварените висящи дела?   (второ мнение)

Лектор:  проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

10,15–11,00 ч.    лекция:  Промените в Гражданския процесуален кодекс от 10 май 2018 г.   (първа част):

 • принудително изпълнение на парични вземания срещу държавните учреждения, общините и другите бюджетно субсидирани заведения
 •  разглеждане и прекратяване на частични исковe

Лектор:  проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

11,00 -11,30 ч.    кафе-пауза

11,30–13,00 ч.   лекция:   Промените в ГПК  (втора част):

 • Новосъздадената българска национална уредба на способите и реда за оспорване на влязла в сила Европейска заповед за плащане при условията по Регламент (ЕО) № 1896/2006 на ЕП и С
 • Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори.
 • Новосъздаденото национално съдебно производство по Регламент (ЕО) № 861/2007 на ЕП и С за искове с малък материален интерес и промените относно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания.

Лектор:  проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

                               Дискусия, въпроси и отговори

13,30  – 14,00 ч. получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

 • СТАНДАРТНА ЦЕНА:   280 лв.
 • ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.
 • ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:   по 250 лв. за участник

Важно!  Залата на семинара е с  до  40 места.


Билети можете да закупите от Sabitie.bg от този линк.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg