Агенция за право и финанси

  „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

     организира семинар по темите:

                               ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:

            ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. ПО НОВ ЗАКОН С ИЗЦЯЛО НОВИ ПРАВИЛА.

                 СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

         ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. ПО НОВ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

 

 


                                                          23 – 24 март 2016 г.

               гр. София, х-л „Маринела“ (бивш „Кемпински“), зала „Витоша“

 

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация може да получите на info@apf.bg

zop

Цената включва и:

Книга по темата от издателство  „Апис“.

Неограничен персонален онлайн достъп до материалите от семинара.

 

 

 

ЛЕКТОРИ:

ПОЛЯ ПЕТРОВА – ОГНЯНОВА

Главен одитор в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Началник-отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност“ на Сметната палата до 2015 г. Магистър по право и по публична администрация. Автор на книгите „Актуални моменти при възлагането на обществените поръчки“ (2012 г.), „Новите моменти при възлагането на обществените поръчки“ (2014 г.) и на множество статии, коментари и анализи по ЗОП.

проф. д.ю.н. МЕТОДИ МАРКОВ

Доктор на юридическите науки. Ръководител на катедра „Гражданскоправни науки“ в ПИФ на ЮЗУ и преподавател по право в Нов български университет. Автор на пет монографии, на девет коментара, сред които на Закона за обществените поръчки, на осем учебника и над сто и петдесет научни статии.

ЕЛЕНА ДИМОВА

Експерт по защита на конкуренцията и обществени поръчки. Юрист. Съавтор на приложния коментар на Закона за обществените поръчки и на множество статии в специализираните издания. Съучредител на „Национален институт по обществени поръчки“.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Експерт по защита на конкуренцията и обществени поръчки. Икономист и юрист. Съавтор на приложния коментар на Закона за обществените поръчки и на редица публикации по проблемите на обществените поръчки в специализираните периодични издания.

модератор: РОСЕН ХУБЕНОВ

Директор на Фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането“. Юрист с над 25-годишна практика на съдия, законодател, адвокат и консултант. Член на експертния Съвет по законодателството на 40-то НС.  Главен редактор на „Издателство Апис“ и на „Апис Време“.  Съосновател и програмен директор на Агенция за право и финанси.

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация може да получите на info@apf.bg

ПРОГРАМА:

 23 март 2016 г. (сряда)

09,00 –09,30 ч. Регистрация на участниците

09,30 –10,30 ч. лекция: „Сравнителен анализ на правната уредба по новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г. и на уредбата по стария закон. Приложно поле на новия ЗОП. Изключения.“

лектор: проф. д.ю.н. МЕТОДИ МАРКОВ

10,30 – 10,45 ч. Почивка

10,45-11,30 ч.   лекция: „Сравнителен анализ на правната уредба … (продължение)“

 лектор: проф. д.ю.н. МЕТОДИ МАРКОВ

11,30-12,00 ч. лекция: „Срокове и етапи за въвеждане в действие на новите правила по Закона за обществените поръчки. Новият Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и корелацията му със ЗОП.“

 лектор: РОСЕН ХУБЕНОВ

12,00 -13,00 ч. Почивка

13,00-14,30 ч. лекция: „Възложители на обществени поръчки – статут, видове, особености; упълномощаване и заместване; електронен обмен на информация; централизирано възлагане. Видове процедури за възлагане  на обществени поръчки; процедури, провеждани от публични  възложители; процедури, провеждани от секторни възложители; изискване за публичност и прозрачност при откриване и провеждане на процедурите – профил на купувача, регистър на обществените поръчки.  Подготовка на процедурата; пазарни консултации.“

лектор: ЕЛЕНА ДИМОВА

14,30 -15,00 ч. Кафе-пауза

15,00-16,30 ч. лекция: „Правила при изготвянето на решението и обявлението за откриване на процедурата; изменение на условията; нови правила при обособяване на позиции. Запазени обществени поръчки. Пречки за участие в процедурите. Определяне на критерии за подбор на участниците. Методика за оценка на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки.

Подизпълнители и трети лица– условия за участие и изисквания.

Новите правила за провеждане на процедурите за възлагане на  обществени поръчки; комисия за провеждане на процедура по ЗОП –състав, ред за разглеждане на офертите; приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.“

 лектор: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

16,30-16,45ч. Почивка

16,45-18,00 ч. лекция: „Договор за обществена поръчка; нови основания за изменение на договорите.

Новите правила за обжалване на актовете на възложителите; допустимост на жалбата, правен интерес, разноски, временна мярка и предварително изпълнение; права и задължения на страните в производството по обжалване. Правомощия на КЗК. Основания за отмяна на обжалваното решение или действие; съществени и несъществени нарушения. Актуална практика на КЗК и ВАС.

Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя.“

лектори: ЕЛЕНА ДИМОВА и АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

24 март 2016 г. (четвъртък)

09,00 – 10,30 ч. лекция: „Специфични особености на отделните видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП. Публично състезание – условия и ред за провеждане на възлагането, назначаване на комисия за избор на изпълнител.

Пряко договаряне – предпоставки за провеждане на договарянето. Събиране на оферти с обява – съдържание и публикуване на обявата, срок за получаване на оферти, избор на изпълнител. Директно възлагане на обществени поръчки.

Досие на обществената поръчка; срок за съхраняване.

лектор: ПОЛЯ ОГНЯНОВА

 10,30 – 11,00 ч. Кафе-пауза

 11,00 – 13,00 ч. лекция: „Специализирано звено за управление на процеса по възлагане на обществени поръчки.

 Последващ контрол върху възлагането на обществени поръчки; органи.  Административно-наказателна отговорност по новия ЗОП; субекти; видове административни нарушения; налагане на административни наказания.

Новите правила за финансови корекции съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.“

лектор: ПОЛЯ ОГНЯНОВА

13,00-13,30 ч. – получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:   270 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   250 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА – 250 ЛВ.

ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ АБОНАТИ НА „АПИС-ВРЕМЕ“ – 240 ЛВ.

 

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация може да получите на info@apf.bg