Агенция за право и финанси

17 и 18 ноември 2016 г.

гр. София, Бизнес център – бул. „Витоша“ 164

               Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате  ТОЗИ ЛИНК. 

Допълнителна информация и проформа фактура за участие може да получите на info@apf.bg


ЛЕКТОРИ:

проф. д-р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ –  преподавател по банково и финансово право в УНСС, член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, председател на Сметната палата  от 2005 до 2014 г.

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА – преподавател по гражданско процесуално право в  ЮФ на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ – главен юрисконсулт на Комисията за защита на потребителите

АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ –  главен експерт в дирекция „Методология и финансови пазари“ на Българска народна банка

КРАСИМИР КРЪСТЕВ – главен експерт в дирекция „Платежен надзор“  на Българска народна банка

 


ПРОГРАМА:

17 ноември  2016 г.  (четвъртък)

9,00 – 9,30 ч.  Регистрация на участниците

9,30 –11,00 ч.   лекция: Европейска заповед за запор на банкови сметки за трансгранично събиране на вземания по граждански и търговски дела – Регламент (ЕС) № 655/2014,  с пряко приложение в България от м. януари 2017 г.  и съответстващите му промени в ГПК.

Принудително изпълнение върху влогове в банките на физически и юридически лица. Предпоставки за допустимост. Задължения и правомощия на банките. Способи за защита на длъжника.

                                лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

11,30 – 13,00 ч.   лекция:   Принудително събиране на  вземанията на банките. Защита на длъжника. Съдебна практика.

                                 лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

14,30 – 15,30 ч.  лекция   Дискусионни въпроси в най-новата съдебна практика по банковата несъстоятелност – цесии, прихващания, отменителни искове.

                                   лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

16,00 – 17,00 ч.   лекция:   Гарантиране на влоговете в банките – новата  нормативна уредба  на взаимоотношенията между банките, вложителите и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

                                 лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

18 ноември  2016 г. (петък)

9,30 – 12,00 ч.   лекция:  Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи и подзаконовите нормативни актове към него, и отражението им върху  таксите по платежни сметки,  изискванията към дейността на  банките,  платежните институции и дружествата за електронни пари.

                                 лектори:  АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ, БНБ    и

                                                  КРАСИМИР  КРЪСТЕВ,   БНБ

13,30 – 14,15 ч.   лекция: Промените в процедурите за решаване на платежните спорове след измененията и допълненията на Закона за платежните услуги и платежните системи .

                                 лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

14,15 – 15,00 ч.   лекцияНовите изисквания към банките за ипотечното кредитиране и санкциите при нарушаването им, въведени със Закона за кредитите за недижими имоти на потребители. Контрол на БНБ и КЗП.

                               лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

15,30 – 16,15 ч.   лекция: Процедури по Закона за кредитите за недижими имоти на потребители. Кредитни посредници. Права и отговорност на потребителите. Способи за решаване на споровете.

                                лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

16,15-16,30 ч.  – получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

  • СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.
  • ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.
  • ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:   по 250 лв. за участник

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Залата на семинара е с до 40 места.

Допълнителна информация проформ фактура за участие може да получите на info@apf.bg