Агенция за право и финанси

 

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

организира обучение на тема

„КАК ДА РЕШАВАМЕ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ“

27 март  2021 г.  (събота) – първи модул  (до 30 участника)

и

03 април  2021 г.  (събота) – втори модул  (до 30 участника) 

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е интензивно, предназначено е за дипломирани юристи и включва два допълващи се модула,  като всеки един от тях има самостоятелна полезност и може да бъде избран и записан и отделно. Лекциите и дискусиите ще се проведат онлайн чрез платформата  ZOOM. Първият модул включва както методологическо, така и практическо обучение, докато вторият модул е основно практически – решаване, проверка и обсъждане на казуси при условия, близки до изпитните.

При едновременно записване за двата модула  цената за участие във втория е със 100 лв. отстъпка (100 вместо 200 лв.).

 ЛЕКТОРИ И СЪСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КАЗУСИ:

    доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА    и    проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА

или*

         доц. д-р ИВА ПУШКАРОВА   и    САВА ПЕТРОВ, прокурор при ВКП

 

Доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА е доцент по наказателно право, доктор по право и преподавател и ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има и дългогодишен практически опит като адвокат по наказателни дела и като експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на правосъдието по въпроси на наказателното и административно-наказателното законодателство. Съавтор е (с проф. д-р Лазар Груев) на изданията:„Казуси по Наказателно право. Обща част.”, „Казуси по Наказателно право. Особена част”  и  „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси”.

Проф. д-р ГЕРГАНА МАРИНОВА е професор по наказателен процес в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и в Академията на МВР, доктор по право. Специализирала е в Италия, САЩ, Германия и Великобритания. Има над 35 публикации в областта на наказателния процес, сред които две монографии: „Екстрадицията и Европейската заповед за арeст” и „Споразумението в българския наказателен процес”. Съавтор е (с проф. д-р  Веселин Вучков) на изданията: „Наказателен процес. Схеми и таблици” и „Тестове по наказателен процес”

Доц. д-р ИВА ПУШКАРОВА, преподавател по наказателно право в Софийския университет ,,Св. Кл. Охридски“ и Академията на МВР. Преподавател в Националния институт на правосъдието. Изследовател на съдебна практика с над 140 публикации по наказателноправни теми, правен консултант на Европейската комисия, Световната банка и Съвета на Европа, ръководител на изследователски и обучителен център Фондация за развитие на правосъдието. С дългогодишен опит в иновативни практически обучения на юристи.

САВА ПЕТРОВ, прокурор при Върховната касационна прокуратура, преподавател в Националния институт на правосъдието, бивш ръководител на Аналитичния отдел при ВКП. С дългогодишен опит в практически обучения на практикуващи юристи, член на множество работни групи по въпроси на законодателството и правоприлагането.

* Обучението ще се проведе или от единя, или от другия екип, в зависимост от епидемиологичната ситуация и служебната ангажираност на лекторите към момента на провеждането му.

ПРОГРАМА:

 ПЪРВИ МОДУЛ

19 март 2021 г. – изпращане на казус за самостоятелно решаване от курсистите преди първи модул от програмата

23 март 2021 г. – срок за получаване чрез мейл на решенията на казуса за проверка от лекторите

27 март  2021 г.  (събота)

09,00 –  регистрация в онлайн-стаята на курса в  ZOOM

10,00 ч.   Лекция: „Методология за решаване на наказателноправни казуси“

               Основни насоки за подготовката за конкурсен изпит чрез писмено решаване на правен казус. Методология за решаване на наказателноправни казуси – общи принципи.

Лектор:  доц. д-р Ралица Илкова или доц. д-р Ива Пушкарова

12,00 ч.   Лекция: „Особености при решаване на казус без предложена в условието правна квалификация. Особености при решаване на казус с предложена правна квалификация. Особености при решаване на казус с усложнения относно деянията или относно лицата. Обосновка на решението при казус, изискващ разсъждения в хипотези.“

Лектор:   доц. д-р Ралица Илкова или доц. д-р Ива Пушкарова

13,30 ч.   Почивка

15,00 ч.   Представяне на правилното решение на наказателноправния казус, получен от участниците преди датата на семинара, за самостоятелно решаване като индивидуална част от обучението. Обсъждане на добрите страни и на съществените грешки като цяло в изпратените от  участниците  писмени решения на казуса.  Разяснения и отговори на въпроси на участниците, свързани с материалното право и с наказателния процес.

Водещи:  проф. Гергана Маринова  и  доц. д-р Ралица Илкова

                                     или

доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

16,30 ч.   Практикум:  Решаване на три наказателноправни казуса, получени от участниците на място. Въпроси и отговори.  Дискусия.

Водещи:  проф. д-р Гергана Маринова  и  доц. д-р Ралица Илкова

                                     или

доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

                                     ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ПЪРВИ  МОДУЛ:   200  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите нa info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

 ВТОРИ МОДУЛ 

03 април  2021 г.  (събота)  от 09 до 13 часа

                    Писмено решаване на наказателноправен казус при условията на реалния  изпит (за четири часа с използване само на  нормативни актове).

13,30 ч. – краен срок за изпращане чрез мейл на решението на казуса за проверка от лекторите с индивидуална рецензия

14,00 ч. –  регистрация в онлайн-стая  на курса в  ZOOM

14,30 ч.   Представяне и  обсъждане на правилното  решение на казуса  и  на  грешките,  допуснати от  участниците в обучението.   Материалноправни аспекти. Важни въпроси от наказателния процес.  **

Водещи:  проф. д-р Гергана Маринова и  доц.  д-р  Ралица Илкова

                                     или

доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

16,30 ч.    Практикум:  Решаване на три наказателноправни казуса, получени от  участниците на място. Въпроси и отговори. Обобщаваща дискусия.

Водещи:  проф. д-р Гергана Маринова и  доц.  д-р  Ралица Илкова

                                     или

доц. д-р Ива Пушкарова и Сава Петров

18,00 ч.    Закриване на курса 

*    Курсистите ще получат чрез имейл казуса за самостоятелно решаване за време при условията на изпита до 17 ч. на 02 април 2021 г.

**  Персоналните рецензии на решенията си курсистите ще получат до 8 април 2021 г. като отговор на мейла, с който в срок до 13,30 ч. на 03 април 2021 г.  са изпратили своето решение.

   

                       ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ САМОСТОЯТЕЛНО:                  200  лв.

                      ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ ПРИ УЧАСТИЕ И В ПЪРВИ:     100  лв.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

 

 

 

 

 

Може би ще Ви е интересно?