Агенция за право и финанси

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД 

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането 

организира семинар на тема:

НАЙ-НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН , В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

23 и 24 март 2017 г.

гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)


Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие може да получите на info@apf.bg

 

ЛЕКТОРИ:

д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ – експерт по търговско, банково и финансово право, адвокат и преподавател, автор на „Коментар на Закона за особените залози”

КОСТАДИНКА НЕДКОВА – съдия от Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в Търговския закон

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА – преподавател по гражданско процесуално право в  ЮФ на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”, адвокат и синдик

 

ПРОГРАМА:

23 март 2017 г.  (четвъртък)

12,30 – 13,00 ч. Регистрация на участниците

13,00–14,30 ч.  лекция: Промените в касационното обжалване, в арбитражното производство, в уредбата на юрисконсултското възнаграждение и в принудителното изпълнение след измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 28 януари 2017 г.

Нововъдената национална процедура за изпълнение, издаване и обжалване в България на Европейска заповед за запор на банкови сметки за трансгранично събиране на вземания по граждански и търговски дела – нова Глава 56а на ГПК, в сила от 11 февруари 2017 г.

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

14,30 – 15,00 ч. кафе-пауза

15,00 – 17,30 ч. лекция:   Производството по стабилизация на търговец: същност, предпоставки, особености и процедура – нова Част Пета в Търговския закон, в сила от 1 юли 2017 г.

лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

24 март 2017 г.  (петък)

9,30 – 11,00 ч. лекция:  Промените в учредяването на особен залог, правата и задълженията на залогодателя и на заложния кредитор и в уредбата относно заложено имущество, обект на договора за особен залог, с измененията и допълненията на Закона за особените залози, в сила от 30 декември 2016 г.

Действие на особения залог спрямо трети лица и особени случаи на особен залог. Противопоставимост на права. Придобиване на права върху заложеното имущество. Поредност на особените залози. Ред на вземането, обезпечено с особен залог. Залог на вземане. Залог на безналична ценна книга. Залог върху индустриална собственост. Залог на съвкупност. Залог на търговско предприятие.

лектор:  д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ

11,00 – 11,30 ч. кафе-пауза

11,30 – 13,00 ч. лекцияРегистърните производства след промените в Закона за особените залози. Централен регистър на особените залози. Справки и удостоверения. Вписване и заличаване на особен залог, финансов лизинг и  договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената. Заличаване и обявяване. Отказ  и обжалване на отказ за вписване и заличаване. Действие на вписването.

Промените в принудителното изпълнение срещу заложеното имущество, в сила от 30 декември 2016 г. Вписване на пристъпване към изпълнение. Конкуренция между изпълнението по реда на ЗОЗ, изпълнителното производство по реда на ГПК и универсалното изпълнение в производството по несъстоятелност по реда на ТЗ. Оспорване на заложното право и противопоставимостта на особения залог. Задължения на депозитаря. Присъединяване на кредитори. Специфични правила за изпълнение върху търговско предприятие по реда на ЗОЗ. Действие на промените в ЗОЗ по отношение на висящите регистърни и изпълнителни производства.

лектор:  д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ

13,00 – 14,00 ч. почивка

14,00 – 15,30 ч. лекцияПромените в Търговския закон, в сила от 3 януари 2017 г.   Нови изисквания относно сделките и решенията на органите за управление на търговските дружества.

Промени в търговска несъстоятелност – нови презумпции за неплатежоспособност и приложимост на досегашната практика на ВКС.

лектор:  КОСТАДИНКА НЕДКОВА

15,30 – 16,00 ч. кафе-пауза

16,00 – 17,30 ч. лекция: Нови положения в търговска несъстоятелност относно: Първото събрание на кредиторите, синдика и новата фигура помощник-синдик;  искът по чл. 694 от ТЗ; осребряване на масата на несъстоятелност; прекратяване на производството по несъстоятелност и последиците от това.

лектор:  КОСТАДИНКА НЕДКОВА

17,30 – 18,00 ч. получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

  • СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.
  • ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.
  • ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

Билети може да закупите от Sabitie.bg, като последвате ТОЗИ ЛИНК.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие може да получите на info@apf.bg