Агенция за право и финанси

                                                                       „АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

                                                                  организира научно-практическо обучение на тема

                                   „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ,

                                                                                    В СИЛА ОТ 23.12.2021 г.“

                                                               03 декември 2021 г.  (петък) – първи модул 
                                                                                                          и
                                                              04 декември 2021 г.   (събота) – втори модул 

 
                          Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на 

                                                               info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е интензивно, предназначено е за служителите в държавната и в общинската администрация, за адвокатите, за управляващите, юрисконсултите и контролните органи в публичния и в частния бизнес-сектори, както и за широк кръг  граждани с интерес относно установяването и документирането на административните нарушения, налагането на административните наказания и тяхното оспорване и обжалване. Обучението включва два допълващи се модула, като всеки от тях има самостоятелна полезност и може да бъде избран и записан и отделно. Включва и решаването и обсъждането на практически проблеми и казуси. Лекциите и дискусиите ще се проведат онлайн чрез платформата  ZOOM.  При едновременно записване за двата модула  цената за участие е с 50 лв. отстъпка.

ЛЕКТОРИ:

    доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА,  гл. ас. д-р ПЕТЯ МИТРЕВА и съдия ВАНЯ ВЪЛКАДИНОВА

Доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА е доцент по наказателно право, доктор по право, преподавател и ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В областта на административното наказване има дългогодишен практически и изследователски опит. Съавтор е на монографичното изследване „Процесът по ЗАНН“, на изготвеното по проект на Висшия съдебен съвет ръководство по  административнонаказателно право, автор е на десетки статии и научно-практически разработки. Лектор на редица семинари в областта на административното наказване, организирани от ВСС, Прокуратурата, Центъра на обучение на адвокати, Института за публична администрация, НАП и др. Един от основните участници в работните групи към Министерския съвет и към Министерството на правосъдието за изготвянето на идейната концепция и на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания.  Съавтор е и на коментар на новите положения по ЗАНН.

Гл. ас. д-р ПЕТЯ МИТРЕВА е доктор по право и преподавател по наказателно право в  Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Има и дългогодишен опит като преподавател в Академията на МВР по административно право и процес, по административнонаказателно право и по наказателно право. Съавтор е на учебно помагало по административно право, както и на Ръководство по административнонаказателно право. Автор е на над двадесет научни публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право. Има дългогодишен опит като лектор в практически обучения по административнонаказателно право за практикуващи юристи и за служители на администрацията, а също и като разследващ полицай, юрисконсулт и адвокат по наказателни и административнонаказателни дела.

Съдия ВАНЯ ВЪЛКАДИНОВА е доктор по административно право и административен процес, съдия в Административен съд – Благоевград, автор на редица научни публикации в областта на административното право и административния процес, съавтор на ръководство по административнонаказателно право, лектор към Националния институт на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати и Института по публична администрация.

ПРОГРАМА:

23 ноември 2021 г. – изпращане на административнонаказателен казус за самостоятелно решаване от участниците в обучението

27 ноември 2021 г. – срок за получаване чрез мейл на решенията на казуса за проверка от лекторите

 

                                ПЪРВИ МОДУЛ  –   03 декември 2021 г.  (петък)

09,00 ч. – Регистрация на участниците в онлайн-стаята на курса в  ZOOM

09.30 ч.    Лекция: „Обща характеристика и цели на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ, бр. 109 от 2020 г.), в сила от 23 декември 2021 г.

Лектор:  доц. д-р Ралица Илкова

10.30 ч.    Лекция: „Нови положения в производството по установяване на административните нарушения:  нови правила за отвод на лицата с правомощия на актосъставители, изменения във връзка с реквизитите на акта за установяване на административно нарушение, възраженията по акта, предявяването и връчването на акта.“

Лектори:  доц. д-р Ралица Илкова  и  гл. ас. д-р Петя Митрева

11.30 ч.   Лекция: „Специфики на административнонаказателното производство при нарушения, за които се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Специфики на административнонаказателното производство при маловажни нарушения. Приспадане на времето, през което за същото нарушение наказаното лице е било лишено по административен ред или фактически от възможността да упражнява определена професия или дейност, при изпълнение на наказанието временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.“

Лектори:  доц. д-р Ралица Илкова  и  гл. ас. д-р Петя Митрева

13.00 ч.      Почивка

14.00 ч.    Лекция: „ Нови положения в производството пред наказващия орган: нови правила за отвод на наказващите органи; компетентност на наказващия орган при нарушения, извършени в киберпространството; изменения във връзка с реквизитите на наказателното постановление и връчването на наказателното постановление. Нови положения във връзка с прекратяването на административнонаказателното производство с мотивирана резолюция“

Лектори:  доц. д-р Ралица Илкова  и  гл. ас. д-р Петя Митрева

15.30 ч.        Почивка

16.00 ч.    Лекция: „Приключване на административнонаказателното производство със споразумение.“

Лектори:  доц. д-р Ралица Илкова  и  гл. ас. д-р Петя Митрева

17.30 ч.       Дискусия, въпроси и отговори

                                     ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ПЪРВИ  МОДУЛ:   150  лв.

  ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА ДВАТА МОДУЛА: 250 лв. (спестявате 50 лв)

                 Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите нa

                                                    info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

 

                               ВТОРИ МОДУЛ  –   04 декември 2021 г.  (събота) 

09,00 ч.            Регистрация на участниците в онлайн-стаята на курса в  ZOOM

09.30 ч.           Лекция: „Обща характеристика на промените в съдебния контрол върху актовете на административнонаказващия орган. Нови  положения във връзка с оспорване на актовете на административнонаказващия орган по съдебен ред: подлежащи на оспорване актове; лица, които могат да оспорват актовете и срокове за това; участници, страни и субекти в производството пред съда; процесуално представителство.“

Лектори:   доц. д-р Ралица Илкова и съдия Ваня Вълкадинова 

11.00 ч.            Лекция: „Нови  положения във връзка с правомощията на районния съд в производството по съдебен контрол върху актовете на административнонаказващия орган. Отмяна на наказателното постановление и предупреждаване на нарушителя при маловажен случай на нарушение. Изменение на актовете на административнонаказващия орган. Съкратено съдебно производство пред районния съд. Съдебно производство по налагане на наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Присъждане на разноски от съда.“

Лектори:    доц. д-р Ралица Илкова  и  съдия Ваня Вълкадинова

12.30 ч.            Представяне на правилното решение на административнонаказателния казус, получен от участниците преди датата на семинара  за самостоятелно решаване като индивидуална част от обучението за промените в ЗАНН. Обсъждане на добрите страни и на съществените грешки като цяло в изпратените от  участниците  писмени решения на казуса.  Разяснения и отговори на въпроси на участниците, свързани с административнонаказателния процес.

Водещи:  доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Петя Митрева и съдия Ваня Вълкадинова 

13.30 ч.            Почивка

14.00 ч.             Лекция: „Нови положения в касационното производство по административнонаказателни дела. Нови положения в производството по възобновяване на административнонаказателни дела. Подлежащи на възобновяване актове. Лица, които могат да инициират производство по възобновяване и срокове за това.“

Лектори:   съдия Ваня Вълкадинова  и  доц. д-р Ралица Илкова

15.30 ч.            Почивка

16.00 ч.            Лекция: „Основания за възобновяване. Правомощия на съда в производството по възобновяване. Нови положения във връзка с изпълнението на наказателните постановления: Изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция в редуциран размер в срока за обжалване.“

Лектори:  съдия Ваня Вълкадинова  и  доц. д-р Ралица Илкова 

17.30 ч.             Дискусия, въпроси и отговори

                      ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ САМОСТОЯТЕЛНО:                  150  лв.

                      ЦЕНА НА БИЛЕТА ЗА  ВТОРИ  МОДУЛ ПРИ УЧАСТИЕ И В ПЪРВИ:     100  лв.

                             Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на

                                                                  info@apf.bg или на тел. 0878 161 901

Може би ще Ви е интересно?